Standardowe intro

Polityka prywatności


Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator danych

ALPHA TECHNOLOGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie adres: ul. Balicka 182, 30-149 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536195, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, REGON: 121351036, NIP: 6772350714


Kontakt z Administratorem danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Adres e-mail: dane.osobowe@alpha.krakow.pl

Jakie jest źródło Twoich danych osobowych

 W ALPHA TECHNOLOGY przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś kontaktując się z nami.

Cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umową z Tobą, a także w celu przekazania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym mamy prawo przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Czy podanie Danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie Celu przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania

ALPHA TECHNOLOGY przetwarza Twoje dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALPHA TECHNOLOGY, którym jest np. realizacja umowy z Tobą, dochodzenie naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych w innym dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, wystąpimy o Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

Odbiorca danych

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji oraz w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w szczególności dostawcom usług zaopatrujących ALPHA TECHNOLOGY w rozwiązania techniczne i organizacyjne tj.: dostawcy usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym oraz dostawcom usług prawnych, ubezpieczeniowych i doradczych. Zapewniamy, iż inni odbiorcy przetwarzający Twoje dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę zapewniającą wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych.

Przekazywanie Twoich danych do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowych

Spółka nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na Twój wniosek. ALPHA TECHNOLOGY może przekazać Twoje dane osobom trzecim np. organom Unii Europejskiej w prowadzonych przez nich postępowaniach.

Okres przechowywania Twoich danych

Dane osobowe, które przetwarzam przez okres współpracy z Tobą oraz przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody będziemy je przetwarzać do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych pod warunkiem upływu okresów ich uzasadnionego zgodnie z Celem przez nas administrowania,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

g. Prawo wniesienia skargi do organu do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje obowiązki informacyjne

W przypadku gdy udostępnisz ALPHA TECHNOLOGY dane osobowe Twoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób zwracamy się z prośbą o przekazanie tym osobom informacji zamieszczonych w niniejszej Polityce prywatności oraz o:

a) tym, że ich dane przekazałeś do ALPHA TECHNOLOGY,

b) zakresie danych osobowych tych osób, które nam ujawniłeś.

Zgadzam się

Pod poniższym linkiem przedstawiamy naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np.: plikach cookie). Akceptacja polityki oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności ALPHA TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. komandytowa Zakład Zamków Błyskawicznych